+36 70 338 2102 / eszrevetel@szarvasi.hu

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek a Webszarvasi Kft.-vel (székhely: 1023 Budapest Attila u. 69. Félemelet 2.; adósz.: 27914449-2-41;cégjegyzékszám:01-09-356825), mint eladóval (a továbbiakban: Webszarvasi Kft.).

Részletes információ a Szarvasi-ról  
www.szarvasi.hu weboldalon a "Rólunk" szóló fejezetben olvasható.

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Webszarvasi Kft.-vel.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést a Webszarvasi Kft.-vel. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az Webszarvasi Kft. webáruházának oldalán közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a  jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs szabályzat és a Szállítási tájékoztató szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló elfogadja, hogy az Webszarvasi Kft. által forgalmazott, illetve az Webszarvasi Kft.-től történő termék vásárlása során a Vásárló nem jogosult az Webszarvasi Kft. szerződéses partnerei, illetve az Webszarvasi Kft. által bejegyzett vagy szerződé alapján használt védjegyek, kereskedelmi nevek, céglogók stb. használatára, hacsak egyes konkrét esetekre vonatkozólag nem jött létre egyedi megállapodás a felek között. 

A Vásárló a termékek megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja. 

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit. 

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

Az Webszarvasi Kft. kijelenti és szavatolja, hogy:

 1. A távolsági kommunikáció költsége Vásárlónak nem kerül felszámításra (Az Webszarvasi Kft. nem számít fel további díjat a vásárló internet/telefon szolgáltatójának; ez   azonban nem vonatkozik a szerződéses kiszállítások díjára).
 2. A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket a Webszarvasi Kft.-tól, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális terékre, ha azt az Webszarvasi Kft. előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte. 
 3. Az Webszarvasi Kft. nem köt folyamatos teljesítésű szerződéseket. Amennyiben az Webszarvasi Kft. folyamatos teljesítésű szerződést kötne, úgy a Vásárló megfelelő információt kap a szerződés legrövidebb időtartamáról és az adott számlázási időszakban (ami állandó ár esetén, mindig egy hónapos időszak) elszámolásra kerülő árról (vagy az ár meghatározásának módszeréről). 
 4. Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik. 
 5. Az Webszarvasi Kft. által működtetett webáruházban található termékek árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat. 
 6. A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):  
 1. az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
 2. az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén); 
 3. az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 4. szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

Az elállás feltétele, hogy a Vásárló az Webszarvasi Kft. címére (Webszarvasi Kft. – 5540 Szarvas, Csabai út 2.) írásbeli nyilatkozatot küldjön vagy az Webszarvasi Kft. weboldalán található Űrlapot kitöltse. Az esetleges panaszokhoz rendelkezésre áll a kapcsolattartó e-mail címe is: info@webszarvasi.hu. Azt javasoljuk azonban, hogy a gördülékenyebb ügyintézéshez email helyett használja a Kapcsolati Űrlapot.

 1. A szerződés megkötését megelőzően lehet a hibásan felvitt regisztrációs adatokat javítani.
 2. A Fogyasztó nem állhat el a szerződéstől az alábbi esetekben:
 1. Olyan termék esetében, amelynek ára a pénzpiac – Webszarvasi Kft. által nem befolyásolható és az elállási idő alatt is – lehetséges ingadozásától függ;
 2. Amennyiben az áru a Fogyasztó kívánságának/igényének megfelelően kialakítva/átalakítva/testreszabva kerül kiszállításra;
 3. A gyorsan mozgó fogyasztási cikkek kiszállítása esetén, illetve ha a termékek helyreállíthatatlanul összekeveredtek más termékekkel a kiszállítás után;
 1. Ha a Fogyasztó a szokásostól eltérő fuvarozási mód választásával küldi vissza a terméket, az Webszarvasi Kft. nem köteles az ebből fakadó többletköltséget megtéríteni.
 2. A szerződések (illetőleg a számlák) elektronikus archívumban mentésre kerülnek, amihez minden Webszarvasi Kft. felhasználónak lehetősége van a saját felhasználói fiókján keresztül hozzáférni. 
 3. Az esetleges panaszt a kapcsolati Űrlapon keresztül lehet leadni, illetve a Vásárló jogosult azt az illetékes fogyasztóvédelmi/felügyeleti hatóságok részére előterjeszteni.
 4. Előrendelés esetén az előrendelt termék ára tájékoztató jellegű, melytől a termék végleges ára eltérhet. Webszarvasi Kft. a vásárlót a termék árának változásáról tájékoztatja. Az előrendelt termék végleges vételára azt követően kerül meghatározásra, hogy az Webszarvasi Kft. raktárába leszállításra került. Amennyiben a termék ára változik, úgy a különbözetet az Webszarvasi Kft. visszautalja a vásárló részére (amennyiben az ár alacsonyabb) vagy a vásárló köteles azt az Webszarvasi Kft. részére még a termék leszállítását megelőzően megfizetni (ha az ár magasabb), amennyiben a vásárló akként dönt, hogy az árváltozás ellenére sem akar elállni az előrendelésétől. 
 5. Az Webszarvasi Kft. jogosult az előrendelt termékek szállítási határidejét megváltoztatni. Amennyiben az előrendelt termék szállítási határideje jelentősen megváltozik (azaz meghaladja a 14 napot), a vásárló jogosult az előrendelésétől elállni. Amennyiben a termékkel kapcsolatos körülmények az előrendelés időpontjában foglaltakhoz képest jelentős mértékben megváltoznak és a Webszarvasi Kft.-től - ezen körülmények változására tekintettel - nem elvárható az előrendelés teljesítése, úgy Webszarvasi Kft. jogosult az előrendeléstől indokolás nélkül elállni és erről a vásárlót értesíteni
 6. Webszarvasi Kft. 72 órán belül köteles visszaigazolást küldeni
 7. Amennyiben Webszarvasi Kft. nem küldi meg a visszaigazolást 72 órán belül, akkor az ajánlati kötöttség alól mentesül.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Webszarvasi Kft. által forgalmazott termékek elsősorban Magyarországon való használatra vannak kialakítva, így az elektronikus eszközök Europlug csatlakozóval vannak ellátva. Az ettől való eltérés nem tekinthető hibás teljesítésnek. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket az Webszarvasi Kft. címére (Webszarvasi Kft. – 5540 Szarvas, Csabai út 2. ) kell visszaküldenie. 

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az Webszarvasi Kft. által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket a „kosárba teszi“ vagy a "Vásároljon most" szolgáltatást használja (csak regisztrált felhasználók részére elérhető) szerződést köt Webszarvasi Kft.-vel. A Vásárló szerződést köthet az Webszarvasi Kft. vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.  

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az Webszarvasi Kft. befogadta. Az Webszarvasi Kft. nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót az Webszarvasi Kft. a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja. 

Az Webszarvasi Kft. a megerősítő emailben mellékletként elküldi a hatályos ÁSZF-jét és Reklamációs szabályzatát. Amennyiben az ÁSZF másképp nem rendelkezik, a megkötött szerződést (beleértve az elfogadott vételárat is) csak a felek közös megállapodása vagy a törvényi előírás esetén lehet módosítani vagy megszüntetni. 

A megkötött szerződést az Webszarvasi Kft. legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem lehetnek hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre. 

2. Szállítás

Az adásvételi szerződéssel az Webszarvasi Kft. vállalja, hogy a terméket kiszállítja, és a Vásárló a terméken tulajdonjogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket a Webszarvasi Kft.-től átveszi és annak vételárát kifizeti. 

Az Webszarvasi Kft. a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette.

Az Webszarvasi Kft. leszállítja a termékeket a megfelelő és hozzá tartozó dokumentációval és biztosítja, hogy a Vásárló a termék tulajdonjogát a szerződésnek megfelelően megszerezze.

Az Webszarvasi Kft. szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.

Vállalkozások esetében az Webszarvasi Kft. teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az Webszarvasi Kft. a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az Webszarvasi Kft. teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozást végző vállalattól átveszi. 

Amennyiben több tétel került kiszállításra, mint amennyi a megállapodásban szerepelt, akkor a leszállított tételek száma irányadó; kivéve, ha a Vásárló indokolatlan késedelem nélkül visszautasítja ezeket a tételeket. 

Az Webszarvasi Kft. a megvásárolt terméket a megállapodásban szereplő mennyiségben, minőségben és dizájnban szállítja le Vásárlónak. 

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az Webszarvasi Kft. a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy a megfelelő védelmet és megőrzést kapjon.

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva. 

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az Webszarvasi Kft. részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés az Webszarvasi Kft.-nek felróható. 

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét. 

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy az Webszarvasi Kft. biztosította annak megtekintését és kipróbálását. 

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az Webszarvasi Kft. szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelembe esik, úgy Webszarvasi Kft. – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

4. Szavatosság (Webszarvasi Kft.)

Az Webszarvasi Kft. szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Az Webszarvasi Kft. szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

 1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Webszarvasi Kft. vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
 2. A termék használható arra a célra, amit az Webszarvasi Kft. meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.   
 3. A termék a megfelelő mennyiségben és méretben került leszállításra. 
 4. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak. 

Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. 

Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

 1. olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
 2. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
 3. azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
 4. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre reklamációt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. Amennyiben azonban az adott termék szavatossági ideje fel van tüntetve a terméken, akkor a reklamációs időszak lerövidül és a termék csomagolásán szereplő szavatossági idővel ér véget. 

Az egyes reklamációs időszakok a Reklamációs szabályzatban kerülnek részletesebben meghatározásra. 

A Vállalkozókra más reklamációs időszak vonatkozhat, mely eltérő időszak az egyes termékeken kerül meghatározásra. Az ilyen termékek a Webszarvasi Kft. honlapján külön megjelölésre kerülnek.

A hibás teljesítés nem reklamálható, ha a Vásárló a termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette volna a terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta. 

Abban az esetben, ha a hibás teljesítés kedvezményes (árcsökkentett) vagy használt termékre vonatkozik, a Vásárló ésszerű mértékű árkedvezményre jogosult, nem a termék cseréjére. 

Amennyiben a Vásárló szavatossági javítást kér és a javított terméket nem veszi át a megadott határidőben, úgy Webszarvasi Kft. jogosult minden késedelmes nap után bruttó 200 Ft tárolási díjat felszámítani. Amennyiben a Vásárló a javítási értesítés kézhezvételétől számított 1 hónap elteltével sem veszi át a terméket, úgy Webszarvasi Kft. jogosult a terméket a tárolási díj fedezése érdekében értékesíteni. 

5. Súlyos szerződésszegés 

Ha a hibás teljesítés súlyos szerződésszegésnek minősül, Vásárló jogosult: 

 1. a hibás termék hibátlan termékre való kicserélésére vagy ha termék cseréje a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, akkor a hiba kijavításához hiányzó alkatrész ésszerű határidőn belüli kiszállítására. Abban az esetben, ha a termék alkatrésze hibásodott meg, akkor a Vásárló csak a meghibásodott alkatrészre cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, a Vásárló elállhat a szerződéstől. Nem jogosult a Vásárló elállni a szerződéstől, ha az elállás a hiba jellegére tekintettel nem indokolt, így különösen, ha a hiba késedelem nélkül kijavítható; ebben az esetben a Vásárló a hiba ingyenes kijavítására jogosult;
 2. a hiba kijavítására;
 3. a vételárból levonásra kerülő ésszerű mértékű árleszállításra; vagy
 4. a szerződéstől való elállásra.

A reklamáció bejelentésével egyidejűleg Vásárló tájékoztatja a Webszarvasi Kft.-t, hogy a fenti lehetőségek közül melyiket választja, ezt követően másik szavatossági igényre csak az Webszarvasi Kft. jóváhagyásával jogosult áttérni; kivéve, ha a Vásárló a hiba kijavítását kérte, azonban a hiba nem javítható. Amennyiben a hibát az Webszarvasi Kft. nem javítja ki belátható időn belül vagy az Webszarvasi Kft. akként tájékoztatja a Vásárlót, hogy az adott hiba nem kerül kijavításra, úgy a Vásárló a vételárból ésszerű mértékű árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. 

Amennyiben a Vásárló elmulasztja megjelölni, hogy a fent említett szavatossági jogok közül melyik lehetőséget választja, úgy a kisebb szerződésszegések rész rendelkezései alkalmazandó (lásd alábbi 6. pont). 

Abban az esetben, ha az Webszarvasi Kft. nem tud hibátlan terméket kiszállítani, vagy nem tudja kicserélni a hibás alkatrészt vagy megjavítani a terméket, akkor a Fogyasztó ésszerű mértékű árleszállításra jogosult abban az esetben is, ha az Webszarvasi Kft. nem orvosolja a helyzetet ésszerű időn belül, vagy ha a helyzet orvoslása jelentős kellemetlenséget okozna a Fogyasztónak. 

6. Kisebb szerződésszegések 

Ha a hibás teljesítés nem minősül súlyos szerződésszegésnek, úgy a Vásárló jogosult a hiba kijavítására vagy ésszerű mértékű árleszállítást kaphat a vételárból. 

Az Webszarvasi Kft. jogosult a hiányzó alkatrészt leszállítani vagy a jogi hibát elhárítani, kivéve, ha Vásárló árleszállítást igényelt vagy elállt a szerződéstől. Egyéb hibák orvosolása – az Webszarvasi Kft. mérlegelése alapján – kijavítással vagy új termék kiszállításával történik. 

Amennyiben az Webszarvasi Kft. nem javítja ki a hibát ésszerű határidőben vagy nem hajlandó kijavítani a hibát, akkor a Vásárló jogosult ésszerű mértékű árleszállítást igényelni, ami a vételárból kerül levonásra vagy elállhat a szerződéstől. A Vásárló ebben az esetben a kiválasztott szavatossági igényről másik szavatossági igényre áttérni csak az Webszarvasi Kft. jóváhagyásával tud. 

7. Általános szabályok szerződésszegés esetére

Amennyiben a termék hibája kijavítható, de a hiba újbóli megjelenése vagy a hibák nagy száma miatt továbbra sem használható, a Vásárló kérheti, hogy a hiba kijavítására a termék kicserélésével kerüljön sor, illetve a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. 

Amennyiben új termék kerül kiszállításra, a Vásárló köteles az Webszarvasi Kft. részére az eredeti terméket (annak összes tartozékával együtt) az Webszarvasi Kft. költségére visszaküldeni. 

Amennyiben a Vásárló a hiba bejelentésével indokolatlanul késedelembe esik (azaz a hibát több mint 2 hónapon túl jelenti be azt követően, hogy a hiba időben, kellő gondosság mellett megállapítható lett volna), úgy a Vásárló felelős a közlés késedelméből eredő károkért. Ugyanez vonatkozik a rejtett hibákra, amik nem kerültek azonnali bejelentésre azt követően, hogy a hibát a Vásárló észlelte és a terméket megfelelő gondossággal ellenőrizte, azzal, hogy bármilyen szavatossági igény legkésőbb a termék kiszállítása utáni két éven belül terjeszthető elő. 

8.Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében az Webszarvasi Kft. vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is. 

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra. 

IV. Elállás

1. Fogyasztó

A Fogyasztó indokolás nélkül jogosult a szerződéstől 14 napon belül elállni, mely időtartam a szerződés létrejöttével kezdődik, ez a nap kezdődhet: 

 1. a termékek átvételétől (adásvételi szerződés estén);
 2. az utolsó kiszállítás átvételétől (többféle termék adásvételi szerződése / többféle alkatrész kiszállítása esetén); 
 3. az első szállítás átvételétől (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
 4. a szerződés megkötésének napjával.

A Fogyasztó akként állhat el a szerződéstől, hogy az itt található online űrlapot kitölti és elküldi. Amint a Fogyasztó elküldte a kitöltött űrlapot, azt az Webszarvasi Kft. írásban késedelem nélkül visszaigazolja.

Fogyasztó jogosult a szerződéstől írásban elállni akként, hogy felmondási nyilatkozatot küld az Webszarvasi Kft. címére: (Webszarvasi Kft. – 5540 Szarvas, Csabai út 2.).

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy a Fogyasztó az Webszarvasi Kft. által kiszállított termékeket a saját költségén késedelem nélkül köteles az elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Webszarvasi Kft. részére.

A Vásárló a termékeket teljes egészében (azaz a kiszállított tartozékokkal, alkatrészekkel és teljes dokumentációval együtt), sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolásában (ha lehetséges) és olyan állapotban és értékben köteles visszaküldeni, amilyenben a terméket megkapta. Ha a visszaküldendő termékhez tartály is tartozik, akkor azt üresen kell visszaküldeni. 

A fogyasztási cikkekre (kávé) vonatkozó adásvételi szerződésektől csak abban az esetben lehet elállni, ha az adott fogyasztási cikk sértetlen, nem volt belőle használva és az eredeti csomagolásban található. 

Amennyiben a Fogyasztó akként dönt, hogy a fentiekben meghatározott időszakban eláll a szerződéstől, a Fogyasztó köteles a terméket az Webszarvasi Kft. részére és címére kisérőlevéllel együtt (nem feltétlenül szükséges, ha már más formában már jelezte) visszaküldeni, amiben megjelöli az elállása okát, továbbá a szerződéses dokumentum számát és megadja a bankszámlaszámát. Ezen információk birtokában tudjuk a leggyorsabban feldolgozni az elállást.     

A Fogyasztó felelősséggel tartozik a termékben bekövetkező mindazon értékcsökkenésért, ami a termék jellegétől és jellemzőitől eltérő használatból/kezelésből keletkezik. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, úgy részére a szerződés szerint kifizetett teljes összeget indokolatlan késedelem nélkül, az elállástól számított 14 napon belül, a szerződésben megjelölt fizetési módon az Webszarvasi Kft. visszafizeti. 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a vételár teljes összege abban az esetben kerül részére visszafizetésre, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket az Webszarvasi Kft. részére visszaküldte. 

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben részére a termék ajándékkal együtt került kiszállításra, úgy az Webszarvasi Kft. és Fogyasztó között ajándékozási szerződés jön létre, mely szintén megszűnik, ha a Fogyasztó az elállási jogával élve 14 napon belül eláll az eredeti szerződéstől, így a Fogyasztó köteles a terméket az ajándékkal és egyéb tartozékaival együtt az Webszarvasi Kft. részére visszaküldeni. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy arra a jogalap nélküli gazdagodás szabályai irányadók. Amennyiben a jogalap nélküli gazdagodás összege nem kerül az Webszarvasi Kft. részére megfizetésre, úgy az Webszarvasi Kft. jogosulttá válik annak pénzbeli ellenértékére.

2. Egyéb

A Vállalkozó nem állhat el az adásvételi szerződéstől, amennyiben a megvásárolt termék bruttó ára az 500 000 Ft összeget meghaladja.

Amennyiben a Vállalkozó az Webszarvasi Kft. hozzájárulásával 14 napon belül eláll az adásvételtől, úgy a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó részére visszautalandó összeg annyival csökkenhet, amennyivel időközben az adott termék ára csökkent.

Amennyiben az Webszarvasi Kft. hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az adásvételtől
 14 napon belül elálljon és a Vállalkozó által visszaadott termék nem eredeti csomagolásban (beleértve valamennyi tartozékot és alkatrészt) kerül visszaküldésre, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Webszarvasi Kft. a visszajáró vételár összegét annyival jogosult csökkenteni, amennyi ahhoz szükséges, hogy a terméket az Webszarvasi Kft. ismét értékesíteni tudja.

Amennyiben az adott termék nem küldhető vissza abban az állapotban, amiben a Vásárló átvette, úgy a szerződéstől nem lehet elállni, illetve új termék kiszállítása nem igényelhető. Ez nem vonatkozik a következő esetekre: 

 1. A termék állapota termék hibaellenőrzése során változott meg. 
 2. A termék hibássá minősítése előtt a Vásárló használta a terméket. 
 3. A terméket a Vásárló azelőtt eladta, hogy a terméket hibásnak találta volna

Amennyiben a Vásárló elmulasztja a hibát határidőben bejelenteni, úgy nem jogosult a szerződéstől elállni. 

V. A személyes adatok védelme és biztonsága 

A Vásárlók személyes adatainak feldogozásánál az Webszarvasi Kft. részéről a következő feltételekkel biztosítjuk a személyes adatok védelmét.

VI. Munkaórák

Az Webszarvasi Kft. a webáruházban leadott megrendeléseket a nap 24 órájában fogadja, a hét minden napján.

Az információs rendszerek meghibásodása vagy vis major helyzet esetén az Webszarvasi Kft. semmilyen felelősséget nem vállal azokra a munkaórákra, amelyek alatt nem volt elérhető. 

VII. Árak

Az árak szerződéses árak. Az online webáruházban feltűntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak, (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák) amelyek a Fogyasztó által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat, a begyűjtési díjat, az esetleges távolsági kommunikáció díját, ami a Vásárló választása szerint a „Kosárban” feltüntetésre kerül). 

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek. 

Az "eredeti ár" a szóban forgó termékek azon árára utal, amelyen a termék eredetileg az Webszarvasi Kft. webáruházban elérhető volt vagy az a gyártó által javasolt kiskereskedelmi ár, amely nem tartalmaz semmilyen bónuszt, promóciót, különleges ajánlatot és egyéb kedvezményt. Ez az „eredeti ár”, mindig megjelenik az eladási ár mellett, amely így jobban tükrözi a termék piaci árszintjét.  

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Webszarvasi Kft. és Vásárló között nem feltétlenül jön létre szerződés, különösen abban az esetben nem, amennyiben a Vásárló által megrendelt termékek ára az Webszarvasi Kft. belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról az Webszarvasi Kft. a Vásárlót tájékoztatja. 

Az Webszarvasi Kft. fenntartja a jogát, hogy semmisnek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről az Webszarvasi Kft. a Vásárlót tájékoztatja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár nem érvényes a fent említett esetekben. 

A Vásárló tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy az adásvételi szerződés az Webszarvasi Kft. és a Vásárló között nem jön létre, elsődlegesen olyan esetekben, mikor a Vásárló – az Webszarvasi Kft. információs rendszere hibájából – véletlenszerűen/hibásan feltüntetett áron rendeli meg a terméket. Ilyen esetekben a Webszarvasi Kft.-nek jogában áll elállni a szerződéstől azután is, hogy a Vásárló megkapta a megrendelését megerősítő e-mailt. Az Webszarvasi Kft. ilyen esetben értesíti a Vásárlót a történtekről. Példák az ár hibásan történő feltüntetésére:

 • A termék ára első ránézésre helytelen (pl.: nem veszi figyelembe a beszerzési árat);
 • A termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van; 
 • A termékre vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot, úgy, hogy a termék nem része semmilyen különleges marketingkampánynak vagy kiárusítási akciónak és nincs ilyen speciális szimbólummal ellátva;
 • Az Webszarvasi Kft. felhívja a figyelmet, hogy információs rendszere az egyértelműen hibás árral ellátott termékeknél is automatikusan azt az információt tünteti fel, hogy akciós, ill. kiárusításban lévő termékről van szó. Amennyiben kérdéses, hogy a termék ára ténylegesen leértékelt, vagy csak szemmel láthatóan hibáról van szó, a Vásárló köteles kapcsolatba lépni a Webszarvasi Kft.-vel az ár ellenőrzése érdekében. 

Az Webszarvasi Kft. fenntartja a jogot, hogy az adásvételi szerződést érvénytelennek tekintse, amennyiben személyes adatokkal, hitelkártyával stb. való visszaélés történt, vagy közigazgatási, rendészeti hatósági beavatkozása történt; ilyen esetben az Webszarvasi Kft. a Vásárlót értesíti.    

Az Webszarvasi Kft. érvénytelenítheti a vásárlási szerződést, ha a vásárló áthágja a kedvezményes vagy egyéb kupon felhasználási feltételeit. Különösen vonatkozik ez az alább felsorolt esetekre: 

 • A kedvezménykupont más termékhez használták fel, mint amihez ki lett állítva;
 • A kedvezménykupont más kedvezménnyel együtt érvényesítették, bár a kedvezmények párosítása nem volt kimondottan megtiltva;
 • A vásárlás nem érte el a megszabott minimum összeget, amikor a kedvezménykupont felhasználták.
 • Ha az Webszarvasi Kft. tudomására jut, hogy a kedvezménykupont már felhasználták

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a fentiekben felsorolt esetekben nem jön létre érvényes adásvételi szerződés és az Webszarvasi Kft. a Vásárló ily módon történő szerzését jogalap nélküli gazdagodásnak tekinti. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Megrendelések

Az ár feltüntetésre kerül a megrendelésben és a megrendelés megerősítésének szöveges üzenetében. A megrendeléseket a következő módon lehet leadni:

 1. az Webszarvasi Kft. által működtetett webáruházon keresztül (e-shop); vagy
 2. e-mailben, amit az info@webszarvasi.hu emailcímre kell elküldeni (csak magánszemélyeknek).

Az Webszarvasi Kft. telefonos ügyfélszolgálatán keresztül a hét minden napján 08:00 órától 16:00 óráig (UTC+01:00) telefonon is leadható megrendelés.

Az Webszarvasi Kft. azt javasolja, hogy a webáruházban történő megrendelés leadásakor a Vásárló jelentkezzen be a regisztrált felhasználói fiókjába. A nyilvános hozzáféréssel történő bejelentkezéskor az Webszarvasi Kft. azt javasolja a Vásárlóknak, hogy a megrendelés leadása után jelentkezzenek ki az Webszarvasi Kft. fiókjukból. 

A Vásárlónak elküldött emailben megtalálható a pontos kiszállítás idejére vonatkozó információ. A szállítási idő és a szállítási költség a Vásárló által kiválasztott opcióktól függ, melyek a megrendelés leadásának második lépésében találhatók. 

IX. Fizetési módok

Az Webszarvasi Kft. saját döntése alapján a következő fizetési módokat kínálja fel:

 1. banki átutalás;
 2. online kártyás fizetés (MasterCard/Visa), a Vásárló által megadott kártyaadatokat a jövőbeli kifizetések miatt a releváns bank kérésére automatikusan megjegyzi
 3. Paypal fizetési mód

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és az Webszarvasi Kft. részére jóváírásra, a termék az Webszarvasi Kft. tulajdonában marad. Az összeg átutalásával kapcsolatos kárveszély a jóváírással száll át a Webszarvasi Kft.-re.

A megrendelés leadását követően a Vásárló a számlázási adatokat nem módosíthatja. 

Az Webszarvasi Kft. a befizetett összegekről számlát állít ki, a befolyó összegeket nyilvántartásában elkönyveli.

X. Kiszállítás

1. Lehetőségek 

Az Webszarvasi Kft. a termékeket szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki.

Vis major vagy az információs rendszerben beálló zavar esetén, az Webszarvasi Kft. nem vállal felelősséget a késedelmes áruszállításért. 

A felkínált lehetőségekkel, az aktuális feltételekkel és árakkal kapcsolatos információk a www.webshop-szarvasi.hu webáruházban elérhetők.

A kiszállítás helye szerinti, illetve a magyarországi munkaszüneti napokon a termékek kiszállítása korlátozottan történik. 

2. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Vásárló a vásárlás időpontjában ÁFA befizető jogi személy/vállalkozás vagy egyéni vállalkozó, akkor a termék kizárólag az adott jogi személy vagy vállalkozás képviseletére jogosult személy részére vagy – az Webszarvasi Kft. részére megküldött ügyvédi/közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban szereplő – meghatalmazott személy részére, illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó részére kerül kiszállításra. Az egyéni vállalkozó esetében a kiszállítás a személyazonosító okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) bemutatása ellenében történik meg. 

Amikor a Vásárló átveszi a termékeket a szállítmányozó vállalattól, a Vásárló - a szállítmányozó vállalat képviselőjével együtt - alaposan és megfelelően megvizsgálja a kézbesítést (nevezetesen a csomagok számát, a logós csomagolószalag sértetlenségét, és a sértetlen csomagolást) és a mellékelt szállítási jegyzéket. A Vásárló a nem szerződésszerűen kiszállított csomag átvételét visszautasíthatja, különösen, amennyiben a kiszállítás hiányos vagy a sérült. Amennyiben a Vásárló a hibás kiszállítást elfogadja, a Vásárló köteles a szállítmányozó vállalat szállítási jegyzékében feltüntetni a sérülés leírását. 

A hiányos vagy sérült szállítást azonnal be kell jelenteni emailben az www.webszarvasi.hu emailcímre és a szállítmányozó vállalat képviselője által aláírt kárbejelentő lapon meg kell adni és be kell jelenteni a sérülés leírását és azt faxon, emailben vagy postán keresztül, késedelem nélkül kell elküldeni az Webszarvasi Kft. részére. A hiányos szállításra vagy sérült csomagolásra vonatkozó reklamáció nem korlátozza a Vásárló szavatossági reklamációra vonatkozó jogát; azonban ebben az esetben az Webszarvasi Kft. jogosult bizonyítani, hogy ez nem minősül szerződésszegő teljesítésnek.

XI. Szavatosság

A szavatosság feltételeit és körülményeit az Webszarvasi Kft. Reklamációs szabályzata és a vonatkozó jogszabályi előírások szabályozzák.

XII. Záró rendelkezések

Az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Egyesült Nemzetek Egyezménye nem alkalmazandó. 

Az Webszarvasi Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex-szel nem rendelkezik.

Az Webszarvasi Kft. és a Vásárló közötti bármilyen vitás kérdést a felek bíróságon kívül, békéltető eljárás keretében rendezik. A Fogyasztók az online adásvétellel kapcsolatos viták rendezésére jogosultak a Budapesti Békéltető Testülethez (Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt 99. III. emelet 310.; Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.; Email: bekelteto.testulet@bkik.hu; Telefon: (1) 488 2131; Telefax: (1) 488 2186) fordulni, vagy Online Vitarendező (ADR / ODR) eljárást kezdeményezni. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba léphet az ODR entitással.

Az Webszarvasi Kft. azt javasolja Vásárlóinak, hogy a helyzet megoldása érdekében először lépjenek kapcsolatba a Webszarvasi Kft.-vel.  

Jelen ÁSZF 2020. július 1. napjától hatályos, a korábbi ÁSZF ezen időponttól hatályát veszti.

 

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!